روش تدریس ریاضی دوم ابتدایی

درج مطالب علمي

یاد دهی صفحه 20 الی 30

یاد دهی صفحه 20

مسئله ها را با توجه به جملات خبری و پرسشی که قبلا" یاد گرفتند تشخیص داده و حل کنند . و دو مسئله 8 و 9 را مانند قبل مسئله طرح نمایند.

یاد دهی صفحه21

ایجاد مهارت بیشتر در جمع های اساسی نوع اول و تلفیق آن با هنر و رنگ آمیزی است .

 

یاد دهی صفحه 22

 

  هدف مقایسه اعداد

ابتدا با کمک لوازم کمک آموزشی دو دسته مساوی را نشان می دهیم  ، تا جملات « مساوی است » یا برابر است را در دو دسته بیان کنند .

3 = 3

سپس یک چیز به یکی از دسته ها اضافه می کنیم . مثال:

 

از بچه ها می خواهیم آنچه می بینند در دو دسته به صورت عبارت ریاضی مقایسه  بنویسند .   یعنی 4 > 3

آن گاه پس از یاد آوری( > و< و = ) آن دسته ای که به آن شیء ای را اضافه کردیم به صورت دو دسته می نویسیم

 و از بچه ها می خواهیم که عبارت ریاضی آن را بنویسند. یعنی:

                      1 +3       3

از آنها می خواهیم که عبارت را مقایسه کنند .

البته باید بیان کنند که دو طرف 3 با هم مساوی هستند ولی طرف راست به 3 یک واحد اضافه شده است پس طرف راست بیشتر از طرف چپ است و مینویسیم

                    1 + 3 > 3

برای  عبارت  3 = 0 + 3 است استدالال کند که در دو طرف 3 مساوی است ولی طرف چپ هیچی به آن اضافه نشده  پس مساوی  است .

 

 

تصاویر کتاب

 

ابتدا از دانش آموزان می خواهیم که تصاویر بالای صفحه را شمارش نمایند. بعد نماد مربوط به عمل شمارش را بنویسند چون هر تصویر یک نماد دارند پس می نویسیم  4= 4 می خوانیم چهار برابر چهار است سپس جملات پائین صفحه را کامل کنند

یاد دهی صفحه 23

پیش نیاز ک نماد های ( > = < ) را بشناسد . مفهوم مقایسه را بداند .  عبارتهایی که با نماد های (> =< ) ساخته می شود را بتواند بخواند ( نامساوی را بتواند بخواند) مثال 6> 4 را بخواند چهار کمتر است از شش یا 3< 5  را بخواند پنج بیشتر است از سه.

یاد دهی صفحه 24و23

-         هر تصویر را شمارش نماید

-         نماد پس از شمارش را بنویسد

-         عمل مقایسه را انجام دهد.

پایین صفحه 24

هر دو عدد را بتواند مقایسه نماید و نماد را بنویسد.

 

 

یاد دهی صفحه 25

 پیش نیاز :  دو دسته را به این صورت نشان می دهیم از دو طرف چند واحد کم می کنیم مثال :

 

        عبارت ریاضی  شکل بالا :   3        2 -3      و آن را بدین صورت مقایسه کند

          3 > 2 – 3 و استدالال می کند که در دو طرف 3 مساوی است ولی طرف چپ دو واحد کم شده پس کمتر است .

برای  عبارت  3 = 0 - 3 است استدالال می کند که در دو طرف 3 مساوی است ولی طرف چپ هیچی از آن کم نشده  پس مساوی  است .

صفحه کتاب  

 

در عبارت  3 – 9 < 9  قادر باشد بیان کند که 9  در دو طرف نامساوی یکجور است ولی طرف راست  از 9 سه تا کمتر است پس 9 بیشتر از  3 – 9 است یا در عبارت 2+5 > 5 بیان نماید که 5 و 5 در دو طرف یکی است ولی 2+5 بیشتر از 5 است چون دو تا بیشتر دارد . به همین ترتیب با همین بیان تمرین پائین صفحه را نه تنها نماد گذاری می کنند بلکه استدالال نمایند .( یعنی از نمادی که گذاشتند دفاع نمایند )

 

یاد دهی صفحه 26

هدف : جمع و تفریق و رابطه آن با نا مساوی

                 3< 5

              4 + 3 < 4 + 5

برای استدالال عبارت ریاضی فوق بیان میکند که اگر یک نامساوی داشته باشیم به دو طرف نامساوی یک عدد اضافه کنیم جهت تغییر نمی کند در عبارت بالا به دو طرف نامساوی 4 اضافه شده پس نماد < تغغر نکرده است. و برای تمرین بیشتر

می گوییم به نا مساوی های زیر 10 اضافه کن

3< 6           4< 8               9> 7   

13<16          14<18            19 >17

صفحه کتاب

     اگر به دو طرف نا مساوی    4> 2  ( دو کمتر از چهار است ) سه اضافه کنیم . تغییری در جهت داده نمی شود  3 +4 > 3+2 ( دو بعلاو ه سه کمتر از چهار بعلاوه سه ) است

 

اگر به دو طرف نا مساوی    5> 3  ( سه کمتر از پنج  است یک را منها  کنیم . تغییری در جهت داده نمی شود  1-5>1-  3 (سه منهای یک  کمتر از پنج منهای یک  ) است

تمرین پائین صفحه را باید پس از نماد گذاری از نماد خود دفاع نمایند.

 

مقایسه اعداد دو رقمی

برای مقایسه اعداد دو رقمی باید بداند  که هر عدد دو رقمی از هر عدد یک رقمی بیشتر است و بالعکس.

پس برای مقایسه اعداد ابتدا تعداد رقم ها را باید بشمارد و اگر این تعداد فرق داشت قانون فوق رعایت می گردد    مثال :   3  < 25

در غیر این صورت یعنی اگر تعداد ارقام مساوی بود م ثال 45     35

هر دو دو رقمی هستند پس سراغ رقم دهگان می رویم اگر با هم مساوی نبودند ، آن عددی بزرگتر است که رقم دهگان آن بزرگتر است.  45 > 35 چون  4> 3 است

ولی اگر در دو عدد دو رقمی رقم دهگان مساوی بود سراغ رقم یکان می رویم ، آن عددی بزرگتر است که رقم یکان ان بزرگتر است. مثال

38 > 35    چون  8> 5 است

یاد دهی صفحه 27

پیش نیاز : بداند در مقایسه اعداد دو رقمی و یک ر قمی همیشه اعداد دو رقمی از یک رقمی بیشتر است  . مثال        5< 23  است.

هدف مقایسه دسته های ده تایی

روش یاد دهی : بصورت مشارکتی عمل نمایند

مقایسه با توجه به دسته های ده تایی انجام گیرد  مثال :  30 سه دسته ده تایی و 50 پنج دسته ده تایی است چون می دانیم  5> 3 است پس 50> 30 است .

مقایسه اعداد دو رقمی:

 برای مقایسه اعداد دو رقمی به رقم دهگان نگاه می کنیم اگر با هم فرق داشت رقم دهگان را مقایسه می کنیم  مثال ک 25 و 31 رقم دهگان آن فرق دارند  چون 2 < 3 است پس 25 < 31 است. اگر رقم دهگان مثل هم بود به رقم یکان نگاه می کنیم و مقای سه می نمائیم .مثال 48 و 45 چون رقم دهگان مثل هم 4  است پس به رقم یکان که  8 و 5 است نگاه می کنیم و مقایسه می نمائیم . چون 5 < 8 است پس 45 < 48 است

یاد دهی صفحه 28

 مقایسه اعداد دو رقمی که دهگان آن متفاوت است  همان طور که ذکر شد دانش آموز باید از نماد گذاری خود دفاع نماید 0 یعنی ذلیل بیاورد ) مثال های بالا

پایین صفحه با مقایسه چند عدد دور عدد کمتر خط بسته بکشد .

(دانش آموز باید قادر باشد که عبارت نامساوی را به فارسی خواند و بنویسد .)

یاد دهی صفحه 29

تمرین بیشتر اعداد دو رقمی که رقم دهگان متفاوت دارند و دستور کار مانند صفحه 28 فقط با تاکید بر بیشتر از ) است.

یاد دهی صفحه 30 : باز ی با ریاضی

+ نوشته شده در  یکشنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 10:11  توسط فاضله سادات  |